หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน 840 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเปิดสอนหลักสูตรดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ตลอดระยะเวลาในการเรียนนักศึกษา
จะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน ในการประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล
ทำให้สามารถค้นพบตนเอง และประกอบอาชีพในอนาคตที่ตนรักได้

ตำแหน่งงานหลังจบการศึกษา

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานผู้ช่วยแพทย์

พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

อื่นๆ

แผนกการทำงานหลังจบการศึกษา

แผนกเวชระเบียน

แผนกผู้ป่วยนอก(OPD)

แผนกผู้ป่วยใน(IPD)

แผนกต้อนรับประชาสัมพันธ์

แผนกฉุกเฉิน

แผนกศัลยกรรมความงาม

แผนกศัลยกรรม

แผนกเสริมความงาม

แผนกกายภาพ

แผนกไต

แผนกเด็ก

แผนกอายุกรรม

สามารถทำได้ทั้งในโรงพยาบาล คลีนิกทั่วไป หรือคลีนิกความงาม ขึ้นอยู่กับความชอบ
ความถนัด และความเหมาะสม โดยรายได้ 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

หลักสูตรภาคปกติ
วันจันทร์-เสาร์

เดือนที่ 1-2

ภาคทฤษฎี 2 เดือน

เดือนที่ 3-4

ภาคทฤษฎี 2 เดือน

เดือนที่ 5-6

ทดลองงาน 2 เดือน

มีรายได้รวม 24,000 บาท

หลักสูตรภาคปกติ วันจันทร์-เสาร์

เดือนที่ 1-2

ภาคทฤษฎี 2 เดือน

เดือนที่ 3-4

ภาคปฎิบัติ 2 เดือน

เดือนที่ 5-6

ทดลองงาน 2 เดือน

มีรายได้รวม 24,000 บาท


เรียนวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 16.30น.

หลักสูตรภาค Online

* สามารจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง *
• เรียนภาคทฤษฎี 2 เดือน (ออนไลน์)
• ฝึกปฏิบัติ 2 สัปดาห์
• ฝึกงาน 2 เดือน 2 สัปดาห์

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 6 เดือน
(สามารถเลือกสถานที่ฝึกงานใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ)

หลักสูตรภาค Online


* สามารจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง *
• เรียนภาคทฤษฎี 2 เดือน (ออนไลน์)
• ฝึกปฏิบัติ 2 สัปดาห์
• ฝึกงาน 2 เดือน 2 สัปดาห์

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 6 เดือน
(สามารถเลือกสถานที่ฝึกงานใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ)

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง

* สามารจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง *
• เรียนภาคทฤษฎี 2 เดือน (ออนไลน์)
• ฝึกปฏิบัติ 2 สัปดาห์
• ฝึกงาน 2 เดือน 2 สัปดาห์

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 5 เดือน
(สามารถเลือกสถานที่ฝึกงานใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ)

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง


หลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สบส.
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
(สามารถทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 3 เดือน

หลักสูตรภาคพิเศษ เก็บหน่วยกิต

หลักสูตรภาคพิเศษ
เก็บหน่วยกิต

สำหรับน้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดเทอมใหญ่เพื่อเพิ่มความรู้รวมถึงค้นหาตัวเองในสายวิชาชีพด้านการพยาบาล และอยากทำงานพร้อมมีรายได้หลังเรียนจบทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


สาขาที่เปิดสอน

พนักงานผู้ช่วย
งานพยาบาล

พนักงานผู้ช่วย
แพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานเภสัชกร

พนักงานผู้ช่วย
งานกายภาพบำบัด

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์ ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี ที่มีประสบการณ์นับสิบปี มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆด้วยหลักสูตรที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตำราที่ทันสมัยของวงการด้านการพยาบาล และเพื่อความเป็นมืออาชีพ ในช่วงเรียนทฤษฎีนักศึกษาจะได้ฝึกกับผู้ป่วยจริง ดังนั้นจึงได้เปรียบเพราะนักศึกษาจะได้ทั้งหลักการและทักษะด้านการพยาบาลที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วย
งานพยาบาล

พนักงานผู้ช่วย
แพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานเภสัชกร

พนักงานผู้ช่วย
งานกายภาพบำบัด

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์ ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี ที่มีประสบการณ์นับสิบปี มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆด้วยหลักสูตรที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตำราที่ทันสมัยของวงการด้านการพยาบาล และเพื่อความเป็นมืออาชีพ ในช่วงเรียนทฤษฎีนักศึกษาจะได้ฝึกกับผู้ป่วยจริง ดังนั้นจึงได้เปรียบเพราะนักศึกษาจะได้ทั้งหลักการและทักษะด้านการพยาบาลที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติ


ปฏิทินเปิดเรียน

สมัครเรียน

ปฏิทินเปิดเรียน

สมัครเรียน
สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK