ประวัติโรงเรียน


มากกว่า 22 ปี ที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์อยู่คู่โรงพยาบาลไทยจนที่เป็นที่ยอมรับ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริบาลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดยความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ก่อตั้งโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ในปีพุทธศุกราช 2538 ณ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 9,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO: 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อปี พุทธศักราช 2547 และได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากมาโดยตลอด จากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2552 , 2555 และ 2558 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนบริบาลแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่รับรองว่าทางโรงเรียนบริหารงานด้วยความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้เรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และการรับรองงานหลังจบการศึกษา และโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ยังคงยืนหยัดในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติได้สืบต่อไปโดยจะยึดมั่นในการดำเนินงานตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม


รางวัลเกียรติคุณและเกียรติประวัติ

รางวัลเกียรติคุณและ
เกียรติประวัติ


ปี พ.ศ. 2547

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000

ปี พ.ศ. 2550

ลงนามความร่วมมือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2552

เกียรติบัตร ระบบการประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2554

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ Etos Human Resource ในการจัดส่งผู้สำเร็จการศึกษา ไปทำงานต่างประเทศ ในตำแหน่งพนักงานบริบาล สำหรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

ปี พ.ศ. 2555

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ กับ วิทยาลัยนานาชาติเซนท์ทเรซา ในการสนับสนุนการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

ปี พ.ศ. 2555

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2556

รับโล่รางวัล การรับรองโรงเรียนไม่เอาเปรียบผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2556

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา
“เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม”
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม
พันธกิจ (MISSION)
 • จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาบุคลากรให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติในการเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
 • พัฒนาคุณภาพงานการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัฒฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

ผู้จัดการระดับสูงจาก มหาวิทยา Berkley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัฒฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

ผู้จัดการระดับสูงจาก มหาวิทยา Berkley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
 • ・หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ・หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านศึกษาอบรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • ・หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • ・ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ・ผู้อำนวยการสถาบัน Holistic H.R.D. (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบองค์รวม)
 • ・วิทยากรอบรมหัวข้อ “Smart Service” ให้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก3
 • ・วิทยากรอบรม “ทีมสัมพันธ์” ณ โรงพยาบาลเพชรเวช
รางวัลอันทรงเกียรติ

นักบริหารดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2547 สาขา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2552

โล่เกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร” ประจำปีพุทธศักราช 2553

รางวัล “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์” โดย สำนักงานเขตมีนบุรีร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี ประจำปี 2553

โล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


คณาจารย์


คณาจารย์โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ทุกท่านล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขต่างๆ อาจารย์พยาบาล และนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่และนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาลทั่วประเทศ


สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK